Ol mònt l’istà ‘n pè a bale

di don Guilio Gabanelli

Chi i a ‘nvènta e chi i a ènt, basta crèdei per la bèl !
Mè dovrài a fà bordèl perche’ l’òm l’è semper chèl piè de bàle de ‘nventà che i völ töcc de fà balà!

Töt al mònt a l’fà straèt coi sò bàle de fà crèt! Se gh’è dèbecc de pagà, quàter bàle a i pöl indà!

Quando s’nàs e quando s’mör gh’è i sò bàle de fà töt! Per spusàs a gh’è chi bèle che ghe piàs per i pötèle!

Ma i famèe de tègn insèm con le bàle i và a rödel! Töt ol crèdet de la zèt sö du bàle l’istà ‘n pè!

Ma la zèt mè contentàla co de bàle per sfrötàla! L’è öna fàbrica che rènt perchè töcc i völ ispènt!

Perchè i bràe se i è tròp bù a i deènta boiassù! E chi òter iscè-scè a i è bù se ghe convè!

Ma i völ töcc la èrità se i è bàle de gratà!
Perchè ‘l mònt l’è fàcc iscè, coi sò bàle l’istà ‘n pè ! Fin che ü dè l’is-cioperà e i sò bàle a i finirà!


Indice poesie dialettali